Walk in Chinatown

หนังสือที่รวบรวม 10 เส้นทางย่านน่าเดิน จากคนในท้องที่ พร้อมเรื่องราว เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่จะทำให้คุณได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละเส้นทาง

วารสารเกี่ยวกับWalk in Chinatownทั้งหมด

ไชน่าทาวน์ย่านน่าเดิน ฉบับภาษาไทย

10 เส้นทาง ลัดตรอก เลาะคลอง ท่องริมน้ำในย่านจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Walk in Chinatown : English Version.

10 recommended walking routes.

ดาวน์โหลดเอกสาร