Let's "Walk in Chinatown"

ระบบพาเดินเที่ยวรูปแบบใหม่ที่คุณใช้ได้ผ่านเว็บ แต่เก็บข้อมูลให้คุณไว้ได้เหมือนแอพพลิเคชั่น ระบบนำทางและแผนที่รวมสถานที่น่าสนเดินในเยาวราช พร้อมเกร็ดความรู้และกิจกรรมสนุกๆ มากมายแบบที่ถ้ามาเดินเองอาจเห็นไม่ครบเท่าให้เราพาไป “วางแผนได้ ไม่หลงทาง รู้จุดหมาย และเข้าใจเรื่องราว” ให้ไชน่าทาวน์กลายเป็นย่านน่าเดินสำหรับคุณ
  • โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก
    เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านไชน่าทาวน์เขตสัมพันธวงศ์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม สร้างคุณค่า ส่งเสริมการค้า ปรับปรุงกายภาพ และพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่สร้างเสริมสุขภาพและเอื้อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง และสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
  • โครงการไชน่าทาวน์ย่านน่าเดิน
    เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายให้ย่านไชน่าทาวน์เป็นเมืองสุขภาวะแห่งการเดินสำหรับทุกคน และส่งเสริมให้การเดินเป็นการสัญจรหลักของย่าน เพราะการเดินจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษจากการสัญจร แล้วยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูย่านทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และกายภาพ โดยเริ่มจากการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเดินและกิจกรรมตามเส้นทาง เช่น พื้นที่สาธารณะ ทางสัญจร และระบบการให้ข้อมูลสถานที่ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้เกิดการเดินในย่านมากขึ้นในอนาคต
วารสารและสื่อภายใต้โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก

รู้จักไชน่าทาวน์ในมุมมองใหม่
ไปเดินเที่ยวกัน! เราพาคุณไปรู้จักเยาวราชได้ลึกซึ้งกว่าที่เคย ฟรี ผ่านเรื่องราวจากจุดน่าสนใจกว่า 50 จุดตลอดแนวเยาวราช-สัมพันธวงศ์