เกี่ยวกับเรา

จากการฟื้นฟูสู่การเป็นย่านสุขภาวะแห่งการเดิน

โครงการฟื้นฟูย่านไชน่าทาวน์สู่การเป็นย่านสุขภาวะแห่งการเดิน (โครงการไชน่าทาวน์ย่านน่าเดิน ระยะที่ 2) ดำเนินงานด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) ตามแนวคิดของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มีเป้าหมายในการสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ด้านปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ ของสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะและสื่อสารสังคมเพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมให้เกิดการเพิ่มจำนวนผู้มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน ที่ทำงาน และเพิ่มจำนวนผู้ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดิน เนื่องจาการเดินนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูย่านด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนและสังคมรับรู้คุณค่า การส่งเสริมให้เขตสัมพันธวงศ์หรือย่านไชน่าทาวน์เป็นย่านน่าเดินจึงจะส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และกายภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ลดการบริโภคและใช้พลังงานจากการสัญจรไปในเวลาเดียวกัน แนวคิดในการผลักดันให้ย่านไชน่าทาวน์เป็นย่านแห่งการเดินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและฟื้นฟูย่านไชน่าทาวน์ที่มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนและย่านไชน่าทาวน์ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมือง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว การเดินทาง ที่อยู่อาศัยของชุมชน การวางผังเมืองที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในย่าน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับการทำงานของโครงการที่มุ่งให้เกิดสุขภาวะที่ดีของชุมชนและเมืองทั้งกาย ใจ ปัญญา ที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลโดยเป็นการทำงานที่เน้นการพัฒนาพื้นที่เชิงคุณภาพที่เอื้อให้เกิดการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันของประชากรทุกกลุ่ม

เติบโตอย่างไร

เราเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อดำเนินงานโครงการ สร้างเสริมสุขภาวะ (พื้นที่สร้างสรรค์)” ในย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพ ด้วยแนวคิดที่ มุ่งไปสู่การดำรงความเป็นย่านไชน่าทาวน์ ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ในคุณค่าของย่านไชน่าทาวน์ที่ สัมพันธ์อยู่กับท้องถิ่น เมือง และประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและ สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ย่านไชน่าทาวน์ อย่างยั่งยืน

และเพราะย่านนี้เต็มไปด้วยอาคารเก่ามากมาย กว่า ๖๔ อาคาร ซึ่งมีความหลากหลายทั้งศิลปะและยุคสมัย โดยมีตรอกทางเดิน ขนาดเล็กที่มีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาแต่ เก่าก่อนเป็นเครื่องร้อยรัดอาคารทั้งหลาย อย่างลงตัว จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ ดึงดูดใจและหมายตาของนักถ่ายรูป หรือนักท่องเที่ยวที่สนใจทางด้าน สถาปัตยกรรมเก่า และวิถีชีวิตวัฒนธรรม ให้เข้ามาสัมผัสได้เป็นอย่างดี นอกเหนือ ไปจากกลุ่มนักชิมที่ต้องการมาลิ้มลองอาหารอร่อยๆ ที่นี่ยังรองรับความต้องการสัมผัสวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

แต่ด้วยข้อจำกัดด้านการเข้าถึงพื้นที่ซึ่งมีความซับซ้อนด้วยสภาพผังเมืองซึ่งเป็นมาแต่เดิม ทำให้ย่านที่มีเสน่ห์นี้เปิดรับคนภายนอกให้เข้ามาสัมผัสหรือเยี่ยมชมได้ไม่ง่ายนักทั้งที่ผู้คนในพื้นที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีความเป็นอยู่ที่เป็นมิตรฉันท์ครอบครัว ซึ่งน่าจะสร้างความประทับใจและผูกพันให้กับผู้คนที่จะได้มารู้จักย่านนี้ และเกิดความรักในพื้นที่เช่นเดียวกับที่ชาวชุมชนต่างๆ มีได้ไม่ยากนัก

จากแนวคิดนี้เองจึงเป็นที่มาของการสร้างกระบวนการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ ผ่านระบบนำเที่ยวที่จะช่วยให้การเข้าถึงพื้นที่ และการทำความรู้จักกับย่านเป็นไปได้สะดวกและง่ายดายมากขึ้น ผ่านแอพพลิเคชันและกิจกรรมหลากหลายที่คุณจะได้ซึมซับอย่างเพลิดเพลินในเขตสัมพันธวงศ์

และเราเชื่อว่าอัตลักษณ์ที่หลากหลายในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์นั้นเหมาะสมสำหรับการเป็นจุดพักผ่อนเล็กๆ กลางเมืองใหญ่ที่นอกจากจะท้าทายและได้ความรู้ ยังสามารถช่วยให้กระบวนการสร้างสุขภาวะด้วยการเดินกลายเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และจะเติบโตได้ในระยะยาวได้ด้วย

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1501