Nattee N.

เลือกเดินจากริเวอร์ซิตี้ มาจบที่ท่าน้ำราชวงศ์ ต่อเรือกลับบ้านสะดวก ระหว่างเส้นทาง ได้เรียนรู้ไปด้วย เจอร้านกาแฟน่าเข้า แตาเย็นไปอย่าเติมคาเฟอีนดีกว่า